Provozní řád 

Farma pod Mniší Horou

Vložte svůj text...

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách areálu Farmy pod Mniší Horou, (dále jen areál) vydávám dle ustanovení odst. 2) § 132a) Zákoníku práce, jako součást prevence rizik, tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, stanovuji tato pravidla:


1) Všeobecné pokyny pro návštěvníky

1. Všechny osoby jsou povinny se před vstupem do areálu se seznámit s těmito pokyny.

2. Areál je přístupný nájemcům boxů a členům jezdeckého spolku "Farmy pod Mniší Horou" každý den od 9.00 hod do 18.00 hod. Mimo tuto dobu je zakázáno vstupovat do areálu.

3. Děti mladší 15 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

4. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno alkohol do areálu donášet.

5. Psy je povoleno v areálu vodit pouze na vodítku a s očkovacím průkazem. Musí mít platné očkování proti vzteklině a tetanu. Po psech je majitel povinen uklízet psí exkrementy.

6. Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby.

7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

8. Je zakázáno chovat se hlučně, nebo jakýmkoli způsobem rušit koně.

9. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení.

10. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech. Výjimky z tohoto provozního řádu může povolit jen majitel areálu nebo osoba jím pověřená.


2) Ustájení, výcvik koní, kurzy a provozování jezdectví

1. VSTUP DO AREÁLU (stáje, jízdárna, pastevní odchov) A POHYB OSOB

- Areál je v provozu denně 7.00 - 19.00 hod.

- Chod areálu řídí - majitel areálu, nebo osoba jím pověřená. Ve věcech výcviku je může zastoupit příslušný instruktor, trenér, nebo cvičitel (dále jen trenér).

- Vstup do areálu je povolen pouze členům a majitelům koní. Hostům pouze v jejich doprovodu a se souhlasem majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra.

- Parkování motorových vozidel je určen před mini zoo na travnaté ploše za první bránou areálu, jinde je parkování zakázáno.

- Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u majitele areálu, příp. osoby jím pověřené, nebo trenéra a respektovat jejich pokyny.

- Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením a pohybem koní a péčí o ně, je zakázán. Vstup do šaten, přípravny krmení a sedlovny je povolen pouze jejich oprávněným uživatelům. Ostatním osobám pouze v doprovodu oprávněných uživatelů.


2. Péče o koně

- Ke koním lze přistupovat jen se svolením majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra, nebo majitele koně, případně v jejich doprovodu. Vstup do stájových boxů, jízdárny a výběhů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!

- Ve stájích a prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak rušit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.

- Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu klidně. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně oslovit.

- Při výcviku a ošetřování koně je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost - buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra je přístup ke koním zakázán.

- Při manipulaci s koňmi ve stáji, při místování, čištění apod. budou všichni koně uvázáni na ohlávce.

- Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami.


3) Jezdecký výcvik, jízda na koních

1. Před zahájením jízdy na koních, jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.

2. Před vstupem na jízdárnu je třeba na sebe upozornit zapískáním.

3. Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci zdraví kolemjdoucí první.

4. Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní právní zástupce.

5. Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech. Trenér si tyto údaje ověří kontrolní jízdou. Bez kontrolní jízdy pod dohledem trenéra nesmí nový účastník samostatně jezdit na koni.

6. Jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).

7. Jezdecký výcvik, jízda na koních, v zápřahu je zakázán pod vlivem alkoholu, drog, nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit a telefonovat.

8. Je zakázáno jezdit po polích.


! Vykálí - li se pod jezdcem kůň, v obci nebo na asfaltové cestě, je jezdec povinen toto po jízdě pořádně uklidit!


4) Bezpečnostní pokyny

1. Každá osoba, zdržující se v areálu, je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra a podmínky stanovené pro provoz stáje a jezdeckého areálu.

2. V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa, a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní. To platí zejména v prostorách stájí, sociálních zařízení, sedlovně, šatnách atd.

3. V celém prostoru ustájení (stáje, sedlovna, sklady sena, slámy a pilin a další objekty v tomto prostoru) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

4. Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu jsou povinni respektovat pokyny majitele areálu, osoby jím pověřené, nebo trenéra a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.

5. Bez souhlasu majitele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku majitele areálu a používat v prostorách vlastní elektrické přístroje a zařízení.

6. Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatelské služby.

7. Každý je povinen v případě úrazu osoby, nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře, nebo veterináře.

8. Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.


9. Ohlašovny na tel. číslech:

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150

POLICIE 158


5) Pravidla pro nájemce boxů

Pravidla pro nájemce boxů jsou upravena samostatnou smlouvou o ustájení. ______________________________________________________________________________________

Všichni návštěvníci areálu, jezdci, účastníci kurzů, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.


Platné od 1.1.2023